สรุปสถิติการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 02/06/2560 ถึงวันที่ 06/09/2560 เวลา 24.00 น.
คลิกที่นี่เพื่อ Login เข้าสู่ระบบเพื่อดูรายละเอียด
ลำดับ
หน่วยงาน
n
N
Percent
1
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
51 51 100.00
2
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
50 50 100.00
3
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
41 41 100.00
4
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
30 30 100.00
5
ส่วนอาคารและสถานที่
27 27 100.00
6
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
26 26 100.00
7
ส่วนการเงินและบัญชี
23 23 100.00
8
ศูนย์บริการการศึกษา
22 22 100.00
9
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
19 19 100.00
10
ส่วนพัสดุ
19 19 100.00
11
ส่วนอำนวยการและสารบรรณ
16 16 100.00
12
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
12 12 100.00
13
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
10 10 100.00
14
ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
10 10 100.00
15
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
9 9 100.00
16
อุทยานพฤกษศาสตร์
8 8 100.00
17
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
5 5 100.00
18
ศูนย์กิจการนานาชาติ
5 5 100.00
19
หน่วยตรวจสอบภายใน
4 4 100.00
20
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
4 4 100.00
21
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 3 100.00
22
ส่วนนิติการ
2 2 100.00
23
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
1 1 100.00
24
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1 1 100.00
25
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
45 46 97.83
26
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
38 39 97.44
27
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
32 33 96.97
28
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
83 87 95.40
29
ส่วนกิจการนักศึกษา
41 43 95.35
30
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
44 47 93.62
31
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
27 29 93.10
32
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
38 41 92.68
33
ศูนย์บริการวิชาการ
11 12 91.67
34
ส่วนสื่อสารองค์กร
9 10 90.00
35
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 8 87.50
36
ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
6 7 85.71
37
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
37 45 82.22
38
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
9 11 81.82
39
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
30 40 75.00
40
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 3 66.67
41
โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์
2 4 50.00
42
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
12 28 42.86
43
สำนักวิชาการจัดการ
22 52 42.31
44
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2 14 14.29
45
ส่วนบริการกลาง
1 9 11.11
46
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
0 5 0.00
47
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
0 1 0.00
n: จำนวนผู้ใช้งานที่มีการลงรับเลขทะเบียนในระบบร้อยละ 90 ขึ้นไป
N: จำนวนพนักงานทั้งหมดตามที่มีตะกร้างานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ
1. ไม่นับการใช้งานของผู้ดูแลระบบ (admin) ประจำหน่วยงาน(ฝ่ายธุรการหน่วยงาน) และของลูกจ้างชั่วคราว
2. ข้อมูลการใช้งานสะสมตั้งแต่วันที่ 02/06/2560 ถึงวันที่ 06/09/2560 เวลา 24.00น.