สรุปสถิติการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ตั้งแต่วันที่ 01/09/2560 ถึงวันที่ 31/12/2560 เวลา 24.00 น.
คลิกที่นี่เพื่อ Login เข้าสู่ระบบเพื่อดูรายละเอียด
ลำดับ
หน่วยงาน
n
N
Percent
1
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
44 44 100.00
2
ส่วนการเงินและบัญชี
22 22 100.00
3
ศูนย์บริการการศึกษา
22 22 100.00
4
ส่วนอำนวยการและสารบรรณ
17 17 100.00
5
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
12 12 100.00
6
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
9 9 100.00
7
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8 8 100.00
8
ศูนย์กิจการนานาชาติ
6 6 100.00
9
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
5 5 100.00
10
หน่วยตรวจสอบภายใน
4 4 100.00
11
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
4 4 100.00
12
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3 3 100.00
13
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89 92 96.74
14
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
46 48 95.83
15
ส่วนพัสดุ
16 17 94.12
16
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
25 27 92.59
17
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
44 48 91.67
18
ศูนย์บริการวิชาการ
11 12 91.67
19
ส่วนสื่อสารองค์กร
10 11 90.91
20
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
10 11 90.91
21
ส่วนกิจการนักศึกษา
38 42 90.48
22
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
45 50 90.00
23
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
27 30 90.00
24
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
9 10 90.00
25
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
41 46 89.13
26
อุทยานพฤกษศาสตร์
7 8 87.50
27
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
36 42 85.71
28
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
30 35 85.71
29
ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
11 13 84.62
30
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
31 37 83.78
31
สำนักวิชาการจัดการ
43 52 82.69
32
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
28 34 82.35
33
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
25 32 78.13
34
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
13 17 76.47
35
โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์
3 4 75.00
36
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
3 4 75.00
37
ส่วนนิติการ
4 6 66.67
38
ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
4 6 66.67
39
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 3 66.67
40
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
13 20 65.00
41
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
27 44 61.36
42
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
14 24 58.33
43
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
1 2 50.00
44
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 10 40.00
45
ส่วนอาคารและสถานที่
7 28 25.00
46
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
2 9 22.22
47
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
1 7 14.29
48
ส่วนบริการกลาง
1 9 11.11
n: จำนวนผู้ใช้งานที่มีการลงรับเลขทะเบียนในระบบร้อยละ 90 ขึ้นไป
N: จำนวนพนักงานทั้งหมดตามที่มีตะกร้างานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ
1. ไม่นับการใช้งานของผู้ดูแลระบบ (admin) ประจำหน่วยงาน(ฝ่ายธุรการหน่วยงาน) ลูกจ้างชั่วคราวและอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
2. ข้อมูลการใช้งานสะสมตั้งแต่วันที่ 01/09/2560 ถึงวันที่ 31/12/2560 เวลา 24.00น.