สรุปสถิติการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ตั้งแต่วันที่ 01/09/2560 ถึงวันที่ 31/10/2560 เวลา 24.00 น.
คลิกที่นี่เพื่อ Login เข้าสู่ระบบเพื่อดูรายละเอียด
ลำดับ
หน่วยงาน
n
N
Percent
1
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
9 9 100.00
2
หน่วยตรวจสอบภายใน
4 4 100.00
3
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
11 12 91.67
4
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7 8 87.50
5
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
30 36 83.33
6
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66 88 75.00
7
ส่วนอำนวยการและสารบรรณ
12 16 75.00
8
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
30 42 71.43
9
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
7 11 63.64
10
อุทยานพฤกษศาสตร์
5 8 62.50
11
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
6 10 60.00
12
โครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์
3 5 60.00
13
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
19 32 59.38
14
ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
4 7 57.14
15
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
10 19 52.63
16
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
26 50 52.00
17
ส่วนกิจการนักศึกษา
21 42 50.00
18
ศูนย์บริการวิชาการ
6 12 50.00
19
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
1 2 50.00
20
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
11 23 47.83
21
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
18 38 47.37
22
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
14 30 46.67
23
ส่วนการเงินและบัญชี
10 22 45.45
24
สำนักวิชาการจัดการ
24 53 45.28
25
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
18 42 42.86
26
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
20 48 41.67
27
ส่วนพัสดุ
7 17 41.18
28
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12 30 40.00
29
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
2 5 40.00
30
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
16 41 39.02
31
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
10 26 38.46
32
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
17 47 36.17
33
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1 3 33.33
34
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 3 33.33
35
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2 7 28.57
36
ส่วนอาคารและสถานที่
7 28 25.00
37
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
1 4 25.00
38
ส่วนสื่อสารองค์กร
2 10 20.00
39
ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
2 10 20.00
40
ศูนย์บริการการศึกษา
4 22 18.18
41
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
7 45 15.56
42
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
1 7 14.29
43
ส่วนบริการกลาง
1 9 11.11
44
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
1 15 6.67
45
ศูนย์กิจการนานาชาติ
0 6 0.00
46
ส่วนนิติการ
0 4 0.00
47
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
0 4 0.00
48
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
0 1 0.00
n: จำนวนผู้ใช้งานที่มีการลงรับเลขทะเบียนในระบบร้อยละ 90 ขึ้นไป
N: จำนวนพนักงานทั้งหมดตามที่มีตะกร้างานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ
1. ไม่นับการใช้งานของผู้ดูแลระบบ (admin) ประจำหน่วยงาน(ฝ่ายธุรการหน่วยงาน) ลูกจ้างชั่วคราวและอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
2. ข้อมูลการใช้งานสะสมตั้งแต่วันที่ 01/09/2560 ถึงวันที่ 31/10/2560 เวลา 24.00น.